Protocol Clubs & Nightlife

Koninklijke Horeca Nederland

Eveline Doornhegge en Hans van der Kooij Woerden, 30 juni 2020

1 Disclaimer

1.1 Disclaimer

Dit conceptprotocol is een document dat aangepast wordt naar de actualiteit in Nederland en na afstemming met het ministerie. Deze afstemming heeft nog niet plaatsgevonden. Zodra er wijzigingen in overheidsmaatregelen worden doorgevoerd dan zullen we dit concept protocol daar zo spoedig mogelijk op aanpassen. Wij hebben het document zorgvuldig samengesteld op basis van de nu beschikbare informatie, desondanks kan het zo zijn dat sommige teksten niet meer actueel of juist zijn.

1.2 Juridische status protocol

Dit document heeft geen juridische status maar dient gezien te worden als richtlijn. Wettelijke regels zoals lokale/regionale noodverordeningen, arbo-regels etc. blijven onverkort van toepassing.
Met name noodverordeningen worden op dit moment met grote regelmaat aangepast en we kunnen niet uitsluiten dat noodverordeningen strengere, of soms ruimere, regels kennen dan in dit protocol zijn opgeschreven.

Daarom geldt de volgende opmerking generiek voor de rest van dit document: Indien ingevolge de lokaal/regionaal geldende noodverordening afwijkende regels worden opgelegd, bijvoorbeeld een afwijkend aantal toegestane personen in de club of bijvoorbeeld in de wachtrij (dat kan zijn meer of minder toegestane personen), dan gelden de bepalingen uit de noodverordening.

Dit protocol is met grote zorg samengesteld met vertegenwoordigers van clubs en het nachtleven, maar Koninklijke Horeca Nederland kan niet garanderen dat alle informatie volledig en juist is. Koninklijke Horeca Nederland sluit aansprakelijkheid voor eventuele indirecte en/of directe schade die voortvloeit uit gebruik van dit document uit.

1.3 Overige uitgangspunten

Belangrijk te weten is dat gedurende de lobby dit document telkens aangepast gaat worden totdat er een positief advies is. Tevens is dit protocol uitsluitend van toepassing op de periode dat er Covid-19 maatregelen voor deze sector van kracht zijn. Dit protocol is ook op hoofdlijnen en ons advies is om hiernaast voor elk bedrijf een eigen handboek te maken om daar de bedrijfs-, keten-, merk-, of locatie specifieke maatregelen in vast te leggen.

2 Inleiding

Een deel van de horeca heeft haar deuren per 1 juni weer kunnen openen. Helaas geldt dit nog niet voor clubs en ‘nightlife’ horecabedrijven. Het is voor deze groep bedrijven niet haalbaar om open te gaan met 1,5 meter afstand tussen bezoekers. Clubs en discotheken vallen in de categorie ‘dansgelegenheden’. Zoals nu aangekondigd door de landelijke overheid is deze categorie in ieder geval gesloten tot 1 september a.s. En als aan de openstelling de voorwaarde van 1,5 meter afstand tussen bezoekers een vereiste is, dan is openstelling nog steeds niet mogelijk.

De belangen van deze groep ondernemingen is groot, maar er is ook een enorme impact op de samenleving. De doelgroep bestaat voornamelijk uit jongeren. De gemiddelde leeftijd van bezoekers is 24 jaar.

De volgende overwegingen spelen een rol.

 • Clubs en discotheken zijn een ontmoetingsplek en uitlaatklep voor veelal jonge mensen. De drang om samen te komen blijft. Examenfeesten, vakanties, uitgaan, alles wordt hen ontnomen en de risico’s lijken voor hen beperkt en niet onoverkomelijk (aldus de jongeren zelf). De verveling slaat toe en grenzen worden opgezocht en overschreden. Excessief drugsgebruik, gevaarlijke challenges en illegale feestjes met groepen vrienden zijn het gevolg. Er wordt niet langer geaccepteerd dat hen alle vrijheden wordt ontnomen. Ze willen zelf bepalen of ze al dan niet risico lopen en op basis van eigen verantwoordelijkheid keuzes maken. We zien een ontwikkeling van ‘ondergrondse’ feesten, samenkomsten waar de voorgeschreven maatregelen van de overheid niet in acht worden genomen, met veel risico’s voor volksgezondheid en openbare orde en veiligheid. De eerste signalen m.b.t. excessief drugsgebruik worden door experts en burgemeesters waargenomen. Zowel in het stedelijke gebied als in plattelandsregio’s.

 • De sociaal maatschappelijk druk neemt toe. De druk van de samenleving op meer eigen verantwoordelijkheid wordt sowieso groter nu er steeds meer bekend wordt over besmettingsgevaren er meer vrijheden komen en niet meer uit te leggen is waarom de ene activiteit wel mag en de andere niet. Dit wordt ook gevoed door meningen van gezondheidsexperts, die steeds vaker aandacht vragen voor de sociaal maatschappelijke impact die de lockdown maatregelen op de samenleving heeft en in het bijzonder m.b.t. groepen jongeren. Veel mensen maken zich zorgen om de jeugd.

 • Uiteraard is er ook een economisch belang. Het gaat om veelal grotere en kapitaalintensieve bedrijven, waar de vaste kosten hoog zijn en doorlopen, zonder enig perspectief is dit niet lang vol te houden.

 • Tevens zijn bedrijven kwetsbaar als ze in financiële nood verkeren. Burgemeesters van enkele steden ervaren dat dat clubs een doelwit zijn voor criminelen (ondermijning). Dit speelt vooral in de grotere steden.

  Bovengenoemde belangen worden door steeds meer partijen erkent en gezien als een ongewenste ontwikkeling. Ook door burgemeesters, experts en ouders. De roep om aandacht en een oplossing wordt dus steeds urgenter.

  Wij denken dat het een aanvaardbaar risico is om stappen te zetten richting spoedige openstelling van de clubs en nightlife bedrijven. We gaan ervan uit dat de clubs in elk geval per 1 augustus a.s. onder voorwaarden open kunnen en er sprake is van een aanvaardbare veilige omgeving, waarin de gast zelf smart-distancing moet bewaken. De bezoeker wordt aangesproken op zelfverantwoordelijkheid. We denken dat dit verantwoord is gelet op de risico’s aangaande deze doelgroep. Hierbij gaan we uit van afstand tussen de kwetsbare groep en de minder kwetsbare groep en waarbij 1,5 meter geen keiharde voorwaarde is.

3 Protocolbepalingen gericht op medewerkers en gasten

3.1 Algemene richtlijnen voor de medewerkers:

 • Als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt; blijf thuis en kom niet werken.
 • Leg de regels en procedure rond toegang tot en verblijf in club uit aan gasten.
 • Wijs zowel gasten als je collega’s erop als de regels niet na worden geleefd.
 • Gasten die zich niet aan de regels houden kan de toegang worden ontzegd.

3.2 Algemene richtlijnen voor de gasten:

 • Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers (alleen van toepassing op de reguliere avonden en niet tijdens de avonden voor doelgroepen met een leeftijd van 18-35 jaar). Er zijn uitzondering op deze 1,5 meter afstand:
  • aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 m van elkaar staan of zitten.
  • Toiletten 1,5 meter afstand ruimte en extra hygiëne voorschriften (zie bijlage D voorschriften)
 • Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
 • Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 • Maak bij binnenkomst gebruik van desinfecterende alcohol.
 • Was na het toiletbezoek grondig je handen.
 • Betaal met cards (pin of mobiel) NB: het gebruik van munten is ook mogelijk maar beschrijven we niet apart.
 • Wanneer je je niet houdt aan de regels van het horecabedrijf kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald. Alleen van toepassing op de reguliere avonden.

3.3 Toezicht en naleving van de protocolregels

 • De veiligheid van gasten en medewerkers staat centraal bij onze protocolregels.
 • Er zijn voldoende medewerkers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de naleving van het protocol en die dit ook actief controleren.
 • Bij niet naleving van de huisregels wordt de gast de toegang van het horecabedrijf ontzegt.

4 Onderbouwing

4.1 De leeftijd van de bezoeker

Tot op heden blijkt juist de hoofddoelgroep van de nacht (18 tot 35 jaar) enerzijds zeer licht tot niet getroffen te zijn door het SARS-CoV-2 virus, maar anderzijds vele malen harder getroffen te zijn door de maatregelen van isolatie.

Data wijst uit dat in de leeftijdscategorie tussen 19-34 jaar er tot op heden 7 sterfgevallen zijn, op het totaal van ruim 6.000 overledenen. Dit is een percentage van 0,1%. Meer informatie vind je hier.

De doelgroep hoort volop in ontwikkeling te zijn waarbij het sociaal samen komen een belangrijke ontwikkelingsfactor is. De gevolgen van de COVID-19 maatregelen hebben tot op heden het negatieve bijeffect dat de gehele generatie, welke de bouwstenen moet vormen voor de toekomst, kampt met depressiviteit omwille van een uitzichtloos toekomstperspectief. Zowel sociaal als op de banenmarkt.

De geïsoleerde leefomgeving zorgt ervoor dat de jongeren vatbaarder worden voor de verleiding voor criminaliteit. Ze organiseren underground feesten, waar veiligheid in het geding komt. Bij eventuele problemen met drank- en drugscombinatie worden hulpdiensten niet gebeld, vanwege de angst dat iedere deelnemer € 400 boete krijgt.

4.2 Club als veilige omgeving

Het exploiteren van een nachtclub is aan ‘strenge, doch rechtvaardige’ regelgeving onderhevig.
De veiligheidsnorm in het uitgaansleven ligt hoog; enerzijds vanuit de clubs zelf, anderzijds is het geborgd door regelgeving als: nadere regels dance events, portiersopleidingen, eerste hulp bij drank- en drugs in dansgelegenheid en tal van andere regels die bijdragen aan het garanderen van een veilige clubervaring.

De clubs van Nederland zijn trots op het naleven van haar hoge veiligheidsstandaard en heeft bewezen in staat te zijn veder gaande maatregelen te nemen. Voorop staat dat we streven naar een veilige manier van heropenen van de sector. Voor zowel de gasten als de clubs is het van belang om langzaam weer naar het normale leven te bewegen.

5 Protocolbepalingen

Dit protocol zal zich richten op werknemers, ondernemers én bezoekers.

Het protocol is gericht op het bieden van een veilige omgeving om uit te gaan vanuit de ondernemer en op verantwoordelijkheid van de gast zelf.
Na bezoek van een club en bij aanschaf van een toegangsbewijs wordt bezoeker gevraagd om voor een periode van twee weken afstand te bewaren van de kwetsbaren in onze samenleving.

Er is een grote mate van bereidheid om bij te houden wie besmet is geraakt. We zouden daarmee apps kunnen testen en via huisregels kunnen we voorwaarden stellen aan gasten. Bezoekers geven hier toestemming voor bij de ticketverkoop. De clubs werken mee aan contactonderzoeken en registreren bij een besmetting nog nader te bepalen gegevens. Dit is onderdeel van de monitoring en bepalend of er verdergaande verruimingsmaatregelen van toepassing zijn. Voor eventueel contactonderzoek worden de lijsten met bezoekers die een toegangsbewijs hebben aangeschaft bewaard, zodat er per avond een overzicht is van contactmomenten. Deze kan opgevraagd worden bij de betreffende club door de GGD.

5.1 Doelstellingen:

 • De clubs zorgen voor een veilige situatie, voor werknemers en bezoekers.
 • De clubs zorgen voor heldere communicatie middels iconen en tekstuele ondersteuning.
 • De clubs hanteren strikt de voorwaarden uit het protocol ‘Clubs & Nightlife’.

5.1 Maatregelen en aanbevelingen

5.2.1 Leeftijd

De clubcultuur richt zich op een doelgroep waarbij de gemiddelde leeftijd 24 jaar is en normaal gesproken geen maximum leeftijdsgrens wordt gehanteerd. In dit protocol wordt een minimumleeftijd van 18 jaar en een maximumleeftijd van 35 jaar gehanteerd voor specifieke avonden met aanvullende voorwaarden. Aangezien deze groep minder risico loopt op ernstige ziekteverschijnselen vanwege COVID 19 is het verantwoord om op deze avonden niet vast te houden aan de eis van 1,5 meter afstand tussen personen.

Hierbij wordt enerzijds uitgegaan van enkele avonden voor bezoekers in de leeftijdscategorie die minder kwetsbaar is zonder afstand te houden, maar met de maatregelen uit het protocol ‘Clubs & Nightlife’; anderzijds worden andere avonden aangeboden voor de kwetsbare, wat oudere, doelgroep; waarbij 1,5 meter afstand wordt geboden met minder aanwezigen en meer beschermingsmiddelen aanwezig zijn.

5.2.2 Minder bezoekers

Om de doorloop in de ruimte te faciliteren wordt per locatie het percentage van 75% van het vastgestelde maximumaantal bezoekers gehanteerd op basis van de melding brandveilig gebruik (inclusief personeel) in het geval van de avond voor 18 tot 35-jarigen. Hiermee is het voor de bezoeker die dat wenst mogelijk om in de club een plek op te zoeken die rustig is en kan wenselijke afstand worden behouden.

Voor de avonden dat de doelgroep 35 jaar en ouder toegang heeft, wordt er een aanzienlijk lager aantal gasten toegelaten; richtlijn: 40% van het aantal toegestane bezoekers volgens de melding brandveilig gebruik echter ook afhankelijk van de oppervlakte van de verschillende bedrijven. 1,5 meter afstand is dan wel gegarandeerd.

5.2.3 Ticketverkoop alleen vooraf op reservering én met online gezondheidscheck

Alleen via voorafgaande online reservering is het mogelijk om toegang te krijgen tot de club. Elke bezoeker vult vooraf online een vragenlijst is, waarbij vragen m.b.t. de gezondheid worden gesteld en alleen personen zonder gezondheidsklachten het mogelijk wordt gemaakt een online ticket te kopen. Ook de acceptatie van de huisregels zijn een voorwaarde voor de koop van een ticket. Door kaartverkoop en toegangscontrole is er grip op het maximumaantal toegestane bezoekers. Clubs kunnen eventueel met verschillende tijdslots werken om de capaciteit te vergroten.

5.2.4 Specifieke huisregels

Specifieke huisregels waar de gast zich aan moet houden worden vooraf en op meerdere momenten onder de aandacht gebracht, zowel online bij ticketaankoop als offline. Het ontwerpen van een basismodel is nog in ontwikkeling, hierbij valt te denken aan het weigeren van bezoekers bij signalen van koorts.

5.2.5 Gezondheidscheck aan de deur

De check aan de voorkant neemt veel risico’s weg. Aan de bezoekers wordt op de avond voor ze naar binnen gaan wederom een aantal vragen gesteld. Zie model (bijlage A). Blijkt de bezoeker alsnog in de risicogroep te vallen, dan wordt de toegang geweigerd.

5.2.6 ID-controle, temperatuurmeting aan de deur

Van iedere gast wordt bij binnenkomst de ID gecheckt en gevraagd mee te werken aan de controle op koortssymptomen. Dit is onderdeel van de huisregels en een voorwaarde voor vrijwillige toelating tot de club. De temperatuur van elke gast wordt gemeten voor binnenkomst met een temperatuurscanner. De gegevens hiervan worden niet opgeslagen. Is de temperatuur > 38,5 graden Celsius, dan wordt de toegang geweigerd. Bij koorts wordt haar/hem de toegang geweigerd en wordt zij/hij verzocht weer huiswaarts te gaan. Koorts is de grootste indicator van het SARS-CoV-2 virus, in 88% van de gevallen uit dit symptoom zich. https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19.

Bij de reservering wordt de gast gewezen op deze voorwaarden. Alle clubs hanteren dezelfde procedure.

5.2.7 Dansvloer

Een belangrijk onderdeel van iedere club is de dansvloer. Op deze centrale plek is het onmogelijk de 1,5 meter afstand te waarborgen, een hoge capaciteit van luchtverversing is een voorwaarde en beperkt de risico’s van besmetting. Het dragen van mondkapjes op de dansvloer zou hier een aanvulling op kunnen zijn.

5.2.8 Stimuleren spreiding van bezoekersstroom

Ondernemers nemen maatregelen om de bezoekersstromen te spreiden waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de vergunde openingstijden. Denk hierbij aan het vervroegen van de openingstijd naar 21:00 uur (in lijn met de huidige vergunningen). Daarnaast kan middels kaartverkoop gestimuleerd worden om op een bepaalde tijd te arriveren.

Latere sluitingstijden helpen in een geleidelijk verloop van gasten en wordt bewust ingezet om grote groepen gasten op straat te voorkomen.

5.2.9 Reisbewegingen

In de communicatie kan worden ingezet op ‘kom te voet of met de fiets’ om zo de druk op het Openbaar vervoer zo klein mogelijk te houden.

5.2.10 Entree en wachtrij

Tussen passanten en de wachtrij met bezoekers van de club, wordt minimale afstand van 1,5 meter gegarandeerd. De verantwoordelijkheid van de rijvorming ligt bij de club.

Medewerkers wordt conform overheidsrichtlijnen voldoende beschermingsmiddelen aangeboden.

5.2.11 Visitatie

Visitatie is van groot belang in het kader van de veiligheid van gasten en personeel. Fouilleren is alleen dan mogelijk als de medewerkers voldoende beschermingsmiddelen hebben. Daarnaast kunnen portiers worden uitgerust met handscanners om evt. metalen voorwerpen te ontdekken. Tassen worden op de normale wijze gecontroleerd. Drugs is normaliter moeilijk te ontdekken tijdens visitatie en met invoering van dit protocol wijzigt dat niet. In de club wordt extra aandacht besteed aan het voorkomen en aanpakken van drugsgebruik. D.m.v. instrueren van personeelsleden is er extra aandacht voor signalering en overtreding. Men is extra alert op tekenen van drugsgebruik, toezicht op toiletbezoek, openlijk gebruik en portiers zijn extra waakzaam in de club.

5.2.12 Betalingsverkeer

Betalen met cards wordt aanbevolen.

5.2.13 Luchtverversing

De clubs beschikken over een goed werkende mechanische ventilatie die rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staat met een luchtverversingscapaciteit die ver boven de wettelijke norm ligt. Voordeel en dus minder kans op besmettingen heeft te maken met het feit dat we geen circulaire systemen gebruiken en dus ook geen filters nodig hebben. Vervuilde lucht wordt naar buiten afgezogen en verse lucht naar binnen gepompt. Dit gaat in clubs met een hoge druk en door de ruimte in de breedte te verversen zal hierdoor de afgezogen lucht een minimaal aantal mensen passeren alvorens weer afgezogen te worden en ontstaat een zo schoon mogelijk binnenklimaat. Nader onderzoek moet uitwijzen wat het effect is. Een aantal initiatieven lopen en worden gebruikt om verantwoord open te kunnen.

5.2.14 Informatie/ huisregels

De clubs zorgen voor heldere informatie. Het uitgangspunt ‘afstand tussen de kwetsbare groep en de minder kwetsbaren’ wordt middels deze tijdelijke huisregels uitgelegd. Na het bezoeken van een club als ‘minder kwetsbare’, houd je afstand tot de kwetsbaren om eventueel symptomen te kunnen afwachten. Extra deurregels worden bij (online) kaartverkoop en aan de deur gecommuniceerd. Voor het aanschaffen van een toegangsbewijs wordt een vragenlijst ingevuld. Gasten die de afspraken en regels niet naleven worden daarop aangesproken.

5.2.15 Hygiëne en schoonmaak

Zie specifiek protocol en richtlijnen in de bijlage B, C.

Dit document is inclusief de bijlagen te downloaden op de “downloads” pagina